واحد نمونه سالهای 96 و97و98و99 و 1401 اتحادیه قالیشویی تهران

واحد نمونه سال 1401

واحد نمونه سال 1400

 

تقدیرنامه سال 99

تقدیرنامه سال 98

تقدیرنامه سال 97

تقدیرنامه سال 96