نوع سفارش (الزامی) :

شستشورفوگریلکه برداریرنگبرداریرفوگریموگیریدارکشیسایر خدماتخشکشویی مبل و موکت